ЕХО Едукативно - хуманитарна организација

Општи и контакт ИНФОРМАЦИИ

Општина на делување: Штип, Прилеп, Струмица

Адреса: Штип, Христијан Карпош бр.6/4
Прилеп, Булевар Гоце Делчев’ бр.23/6
Струмица, Маршал Тито бр.36

 Телефон за контакт:

Штип – 032/384-143    070/831-143     070/228-282

Прилеп – 075/990-375

Струмица – 070/789-611

Вебсајт: https://www.eho-org.mk

Мејл за контакт: ed_hum_eho@yahoo.com

За организацијата

ЕХО Едукативно хуманитарна организација од Штип е основанa на 7 април 2003 год. по иницијатива на група граѓани со значително искуство на работа во граѓанскиот сектор и со огромен ентузијазам за внесување на иновативни идеи во работата на граѓанските асоцијации. Оттогаш, ЕХО има имплементирано повеќе од 80 проекти за  унапредување на родовата рамноправност и за подобрување на социо-економската состојба на граѓаните, како во источниот, југоисточниот дел и пелагонискиот регион на С. Македонија, така и во сите останати  региони на земјата. Проектите и политиките на кои работи ЕХО имаат големо влијание, не само во рамки на државата, туку и пошироко во регионот преку пренесување и реплицирање на позитивните практики во останатите земји.

ЕХО е препознатлива организација, лидер во областа на заштита на жени – жртви на родово базирано насилство (РБН). Организацијата исто така е фокусирана на зголемување на граѓанското учество во креирањето на политики и донесувањето на одлуки и активно е вклучена во процесите за унапредување на законската регулатива и националните и локални практики во областите во кои работи. Досегашните постигнувања ја потврдуваат посветеноста и експертизата на членовите на ЕХО во залагање, застапување и лобирање за интересите на граѓаните, во насока на нудење и обезбедување на специјализирани услуги за жени изложени на насилство, како и останати советодавни и консултативни услуги, спроведување на истражувања за потребите и проблемите на маргинализираните и ранливи социјални групи  и едукативни сесии за различни правни, социјални, економски и здравствени теми поврзани со добросостојбата на жените.

Организацијата има исклучително искуство во спроведување на мониторинг врз работатата на националните и локалните власти и доброто управување во насока на сузбивање на корупцијата, унапредување на транспарентноста, отчетноста и одговорноста и во поттикнување и практикување на родово одговорното буџетирање (РОБ).

ЕХО има воспоставено голем број на партнерства и соработка со граѓани, домашни и меѓународни асоцијации, како и со владини институции, бизнис секторот и со локалните и национални електронски и печатени медиуми.

Визија:

Ехо е активен чинител во општеството кое е природна средина на свесни и вклучени жени и девојки, во кое се применуваат ефективни стандарди и политики за заштита од родово базирано насилство и за транспарентно и отчетно владеење.

Мисија:

Едукативно хуманитарна организација ЕХО застапува примена на интегриран пристап во унапредување на родовата рамноправност и човековите права и поттикнува активно учество на граѓаните во креирањето на политики.

Делувањето на ЕХО е фокусирано на три програми:

  • Програма за родова рамноправност и човекови права
  • Програма за добро управување и социо-економски развој
  • Програма за одржливост – Промовирање и практикување на здрави стилови на живот

Центар за интегративен пристап до неопходниот пакет услуги за жени изложени на насилство

Канцеларии

Тим

Бети Пејева

Координаторка на Центар за интегративен пристап

Благица Киров

Правна советничка

Весна Трајковска

Психолог

Горан Илиоски

Правник

Нетка Ковачева

Адвокатка